Astudiaethau Achos

BEACON: helping companies innovate.

Aber Instruments

Aber Instruments

Cafodd Aber Instruments (AI), a sefydlwyd ym 1988, ei greu ar sail gweithgareddau ymchwil Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth. Fe wnaeth AI ddyfeisio a sicrhau patent ar gyfer dull rhwystro amleddau radio i asesu biomas byw mewn eplesiadau trwy fesur cynhwysiant cynhenid celloedd byw (sbectrosgopeg deuelectrig). Mewn dim ond tair blynedd, gwerthwyd systemau i gwmnïau biofferyllol a bragu mawr. Ar hyn o bryd, AI yw prif gwmni mesur biomas ar-lein yn y byd.

Agroceutical Products

Agroceutical Products

Sefydlwyd Agroceutical Products Limited (APL) yn 2012 i fasnacheiddio dros 8 mlynedd o waith ymchwil gan yr Athro Trevor Walker a’i gydweithwyr. Y nod oedd datblygu dull cost-effeithiol, ar raddfa, o gynhyrchu Galanthamine o gennin Pedr. Darganfuwyd fod Galanthamine yn effeithiol ar gyfer trin clefyd Alzheimer, ac ar hyn o bryd, mae wedi’i gymeradwyo mewn nifer o wledydd at ddiben trin symptomau gorddryswch henaint. Fodd bynnag, nid oes ffynhonnell naturiol Galanthamine ar gael yn rhwydd yn y farchnad.

Axium Process

Axium Process

Mae Axium Process yn wneuthurwr arbenigol systemau haearn bwrw sy’n darparu offer prosesu, cydrannau, gosodiadau tiwb a gosodiadau pibell a adeiladwyd yn bwrpasol ac sy’n bodloni gofynion unigol eu cwsmeriaid. Mae Axium Process yn ymroi i gynnig y gwerth gorau oll am arian o safbwynt dylunio, ffabrigo, ansawdd a chysondeb cynnyrch, cyflenwi ac olrheiniadwyedd. Mae peirianwyr Axium Process (AP) yn meddu ar dros 150 o flynyddoedd dynol o arbenigedd hidlo a haearn bwrw hylan, ac er eu bod yn gweithredu mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau, mae buddsoddi yn y technolegau, hyfforddiant, systemau a gweithdrefnau diweddaraf oll yn caniatáu iddynt fodloni’r safonau trylwyr a osodir gan gwmnïau fferyllol a biodechnoleg ar gyfer dylunio hylan, ansawdd gweithgynhyrchu, gorffeniad arwyneb, profi ac ardystio.

Clifford Jones Timber Group

Clifford Jones Timber Group

Clifford Jones Timber Group (CJ Timber) yw gweithgynhyrchwr mwyaf y Deyrnas Unedig o byst pren ffensys. Mae CJ Timber, a sefydlwyd ym 1948, yn gwmni sydd wedi’i ardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd ac mae ei bencadlys ar safle 13 erw ecogyfeillgar yn Rhuthun, gogledd Cymru. Darparant gynhyrchion pren blaengar, o ansawdd uchel ac sy’n deillio o goedwigoedd cynaliadwy lleol, at amrywiaeth gynyddol o ddibenion, i’w cwsmeriaid. Mae’r rhain yn cynnwys pyst ffensys, pren wedi’i lamineiddio i’r diwydiannau adeiladu a hamdden, sarn ar gyfer ceffylau, gwasarn cathod ac amrywiaeth o danwyddau pren – o foncyffion sych a brics pren i belenni pren ar gyfer boeleri biomas.

Compton Group

Compton Group

Grŵp Compton yw enw masnachu cwmnïau amrywiol sydd o dan reolaeth Teulu Ballard yn Abertawe. Mae busnes entrepreneuraidd y Grŵp, a ddechreuodd fel cwmni adeiladu tai yng nghanol y 1950au, wedi’i seilio’n bennaf ar ddatblygu eiddo ynghyd â buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy. Mae Grŵp Compton hefyd wedi buddsoddi ers sawl blwyddyn yn yr ymchwil fiotechnoleg a wneir mewn Prifysgolion yng Nghymru. Yma, maen nhw’n ceisio masnacheiddio allbwn ymchwil lwyddiannus trwy fanteisio’n fasnachol ar eiddo deallusol, yn nodweddiadol trwy gytundebau trwydded ar ôl i gais am batent gael ei gyflwyno.

DTR Medical

DTR Medical

Cwmni llwyddiannus sy’n gweithgynhyrchu dyfeisiau meddygol yw DTR Medical, a lansiwyd yn 2005, ac mae’n darparu offer llawfeddygol di-haint untro i weithwyr meddygol proffesiynol. Mae’r offer a ddarperir yn rhoi gwerth i gleifion ac yn glinigol. Mae’r cwmni wedi bod yn gweithredu ers wyth mlynedd ac mae ganddo fwy na 600 o gwsmeriaid yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ar hyn o bryd.

Farmaceutical Innovations

Farmaceutical Innovations

Mae Farmaceutical Innovations yn fusnes menter newydd yng Nghaergybi, Ynys Môn. Ffurfiwyd y cwmni cyfyngedig bach yn Awst 2011, i dargedu tri maes yn y sector ffytogemegol, gan gynnwys: datblygu prosesau, cyflenwi ac echdynnu toll. Mae Farmaceutical Innovations wedi cwblhau astudiaethau ar optimeiddio economaidd a gwelliannau i brosesau er mwyn gwella’r effaith ar yr amgylchedd a’r perfformiad economaidd cyffredinol. Eu nod yw rhoi i’w cleientiaid y sgiliau a’r adnoddau sy’n ofynnol i wella’r llinell gynhyrchu yn gyflym, gan ychwanegu gwerth at y broses gyfan.

Fruiting Bodies

Fruiting Bodies

Mae Fruiting Bodies, ym Methlehem, Llandeilo, yn rhan o grŵp Red Pig Farm. Mae gan Red Pig Farm 30 hectar o dir ar ochrau gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Er 2004, mae’r tir wedi’i ddatblygu yn gartref i glwstwr unigryw o fusnesau gwledig a fyddai’n dangos gwerth coetiroedd llydanddail brodorol yn y Deyrnas Unedig. Mae Fruiting Bodies wedi bod yn datblygu echdyniadau madarch syml ers dros ddeng mlynedd. Tyfant amrywiaeth o fadarch ar flawd llif a boncyffion pren caled, sydd yna’n cael eu sychu i’w cynaeafu. Yna, caiff y madarch sych eu mudferwi’n araf mewn dŵr hidledig. Mae’r potes sy’n deillio o hynny’n cael ei grynodi a chaiff ei ychwanegu at alcohol grawn organig. Tintur yw’r cynnyrch terfynol, sy’n cael ei ddefnyddio fel atchwanegiad bwyd.

MDF Recovery

MDF Recovery

Mae MDF Recovery yn ddatblygwr technoleg, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu proses batent newydd i adfer ffibrau o fwrdd ffibr dwysedd canolig (MDF) sy’n wastraff. Caiff dros 200,000 tunnell o wastraff MDF ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig yn unig, a chaiff ei losgi neu ei anfon i safleoedd tirlenwi ar ôl ei ddefnyddio unwaith. Nod MDF Recovery yw datrys y broblem hon drwy sefydlu cyfleuster ailgylchu MDF cyntaf y Deyrnas Unedig ar raddfa fasnachol, ochr yn ochr â thrwyddedu ei dechnoleg ym mhob cwr o’r byd. Gall y ffibrau sy’n cael eu hadfer o’u proses newydd yna gael eu hailintegreiddio i’r broses o gynhyrchu MDF, neu eu defnyddio fel porthiant ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau diwydiannol gwerth uchel. Mae MDF Recovery yn cynnig ateb ecolegol gwell i broblem gwaredu MDF, gan gynhyrchu ffynhonnell newydd o ddeunyddiau crai i’r diwydiant pren a ffibrau naturiol, sydd yn ei dro’n lleihau’r galw ar ffibrau newydd a gynhyrchir o goedwigoedd byw.

Pennotec

Pennotec

Mae Pennotec, sef menter newydd a sefydlwyd yn rhan o Pennog Ltd, yn biodechnolegwyr diwydiannol sydd â’r nod o gynghori ar dechnoleg, a darparu technoleg, i gynorthwyo busnesau a gweithredwyr wrth drawsnewid gwastraff gweithgynhyrchu yn adnoddau gwerthadwy. Yn nodweddiadol, mae biomas sy’n wastraff yn cronni o ganlyniad i weithgareddau gweithgynhyrchu niferus sy’n deillio o amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys amaeth; bwyd a diodydd; cemegau a deunydd fferyllol; a thanwyddau a biodanwyddau. Mae sefydlu marchnadoedd newydd yn lle dulliau gwaredu trwy safleoedd tirlenwi neu losgi yn flaenoriaeth i Pennotec. Ar hyn o bryd, mae’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Dr Jonathan Hughes, yn canolbwyntio ar y ffrydiau gwastraff sydd ynghlwm wrth brosesu cig cramenogion.

PhytoQuest

PhytoQuest

Mae PhytoQuest yn olrhain ei hanes yn ôl i 1999 pan sefydlodd yr Athro Robert Nash gwmni Molecular Nature Limited (MNL) fel is-gwmni i Sefydliad Ymchwil Tir Glas a’r Amgylchedd (IGER) y Deyrnas Unedig. Yn 2006, prynwyd MNL gan Summit Plc., ac yn 2009, fe wnaeth MBO (rheolaeth drwy nod) alluogi creu PhytoQuest Ltd. Ers hynny, mae PhytoQuest wedi datblygu ymchwil wyddonol i nodi cyfansoddion a chynhwysion naturiol gan dargedu cynhyrchion byw’n iach â lefel elw uchel sy’n deillio o’r sectorau bwyd, deunydd fferyllol a cholur.

Plant Fibre Technology

Plant Fibre Technology

Lansiwyd Plant Fibre Technology (PFT), a sefydlwyd yn 2005 gan gyfarwyddwr y cwmni, Gary Newman, gyda’r nod o wneud ynysu naturiol “yn norm, nid yn eithriad”. Mae PFT yn chwarae rôl ganolog, arloesol, yn natblygiad cynhyrchion a chyfleoedd masnachol newydd a wnaed o ffibrau planhigion. Mae PFT yn datblygu ac yn marchnata ystod o gynhyrchion adeiladu a wnaed o fiomas. Mae’r rhain yn cynnwys ynysiad â ffibr yn sylfaen iddo, bwrdd sglodion sy’n fwrdd gwellt, a bwrdd o ronynnau cywarch.

Spencer ECA

Spencer ECA

Sefydlwyd Spencer ECA ym 1991, gan fasnachu ar y cychwyn dan yr enw Spencer Environmental Care and Construction, ond mae wedi esblygu dros y blynyddoedd i fod yn un o’r cwmnïau uchaf eu parch yn y sectorau gwaith tir a chynnal a chadw tir, gan sicrhau enw da sydd wedi arwain at weithio gyda llawer o gwmnïau rhyngwladol. Ar hyn o bryd, mae Spencer ECA yn gweithredu o dri lleoliad strategol yng Nghymru: Llandysul, y Drenewydd ac Abertawe. Mae Spencer ECA yn ymgymryd ag ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys pob agwedd ar reolaeth amgylcheddol a chymorth i’r diwydiant adeiladu, yn amrywio o glirio safleoedd cyn dechrau prosiectau adeiladu i osodiadau pibellau a cheblau.  Mae Spencer ECA yn mabwysiadu polisïau amgylcheddol ac iechyd a diogelwch cadarn, gan leihau cymaint â phosibl y risg i bobl ac effaith ôl troed ecolegol y cwmni. O ganlyniad, defnyddiant adnoddau cynaliadwy lle bynnag y bo’n bosibl.

STARS (Sustainable Rye Grass Products)

STARS (Sustainable Rye Grass Products)

Welsh Government's Academic Expertise for Business (A4B) Programme

Innoture Ltd

Innoture Ltd

(short) Knowledge Transfer Partnership

iCRAB (integrated Chitin Ryegrass Acid Biorefinery)

iCRAB (integrated Chitin Ryegrass Acid Biorefinery)

Technology Strategy Board (now Innovate UK)

ADMIT Bio-SuccInnovate

ADMIT Bio-SuccInnovate

Climate KIC

BioGas2Market (Business Opportunities for Sustainable BioGas Production)

BioGas2Market (Business Opportunities for Sustainable BioGas Production)

Climate KIC

Deep Dock (Novel Functional Ingredients from Seaweed)

Deep Dock (Novel Functional Ingredients from Seaweed)

Welsh Government's Academic Expertise for Business (A4B) Programme

US/UK Biorefining Collaboration

US/UK Biorefining Collaboration

BBSRC

HiPLExSon (High Performance Liquid Extraction & Sonobioprocessing)

HiPLExSon (High Performance Liquid Extraction & Sonobioprocessing)

Welsh Government's Academic Expertise for Business (A4B) Programme

LCEE-Innovation (Low Carbon Energy and Environment)

LCEE-Innovation (Low Carbon Energy and Environment)

Welsh Government's Academic Expertise for Business (A4B) Programme