Partneru gyda BEACON

Sut mae BEACON yn cael ei ariannu?

Caiff BEACON ei ariannu trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), sy’n rhan o Lywodraeth Cymru, o dan y rhaglen Gydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Pa ardaloedd sydd yn y rhanbarth Gydgyfeirio?

 

Mae rhanbarth Cydgyfeirio Cymru yn cynnwys 15 ardal awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd fel a ganlyn:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Merthyr Tudful
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Sir Benfro
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen

 

 

 

Pwy sy’n gallu gweithio gyda BEACON?

Gall mentrau bach a chanolig newydd a phresennol yn rhanbarth Cydgyfeirio Cymru weithio gyda BEACON.

Mae busnesau y tu allan i Gymru hefyd yn gymwys ond rhaid i’ch gwaith fod o fudd i’r rhanbarth Cydgyfeirio er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth.

Gallwn weithio gyda sefydliadau preifat mwy a sefydliadau sector cyhoeddus hefyd, h.y. awdurdodau lleol, llywodraeth ganolog, cyrff y llywodraeth a sefydliadau addysg uwch.

Wrth weithio gyda BEACON, gofynnir i chi lenwi ffurflen i asesu eich cymhwyster i weithio gyda ni. Os nad ydych yn siwr p’un a ydych yn gymwys, cysylltwch â ni a byddwn yn trafod eich cymhwyster a sut y gallwn eich cynorthwyo.

Faint y mae’n costio i weithio gyda BEACON?

Ni ofynnir i’ch busnes wneud unrhyw gyfraniad ariannol i weithio gyda BEACON.

1. Digwyddiadau a gweithdai

 • Mae BEACON yn cynnig gweithdai a gweithgareddau byr eraill. Mae’r rhain fel arfer yn para diwrnod ar y mwyaf, lle rhoddir cymorth i chi o dan reoliadau Cymorth Gwladwriaethol ‘De Minimis’.
 • Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn gosod cyfyngiadau ar faint o gymorth y gellir ei roi i sefydliadau. Mae cyfyngiad o €200,000 i’r holl gymorth ‘De Minimis’ a roddir i unrhyw sefydliad penodol dros gyfnod o dair blwyddyn gyllidol (hynny yw – y flwyddyn gyllidol bresennol a’r ddwy flwyddyn gyllidol flaenorol). Byddwn yn asesu pa gymorth yr ydych wedi’i gael yn y gorffennol i sicrhau eich bod yn gymwys i gael cymorth BEACON.
 • Mae gwerth ‘De Minimis’ o £500 am ddiwrnod saith awr i gymorth gan BEACON.

2. Prosiectau Ymchwil a Datblygu Cydweithredol

Mae’r rhain yn brosiectau mwy sy’n gallu para o 1-2 wythnos i 2-3 blynedd. Byddant fel arfer yn dilyn gweithgaredd byr neu drafodaeth gwmpasu gychwynnol.

Bydd y cydweithio yn berthynas barhaus rhwng y fenter a’r sefydliad(au) ymchwil ar gyfer cyfnod y prosiect ymchwil a datblygu. Gallwn ddarparu cyfleusterau ac arbenigedd yn rhad ac am ddim; rydych yn darparu cyfraniadau mewn nwyddau – mae hyn yn debygol o fod ar ffurf gweithgareddau y mae angen eu gwneud i gwblhau’r prosiect.

Gan fod y prosiectau hyn yn seiliedig ar gydweithio, nid ydynt yn destun rheoliadau ariannu ‘De Minimis’. Ar gyfer cynnal prosiectau ymchwil cydweithredol ar sail ‘Dim Cymorth’, rhaid cael cydweithio cytbwys, sy’n cynnwys mewnbwn, gan BEACON a chi.

Os byddaf yn cydweithio â BEACON, pwy sy’n berchen ar yr Hawliau Eiddo Deallusol?

Chi fydd yn cadw pob hawl eiddo deallusol (IPR) sy’n eiddo i chi ar ddechrau’r prosiect. Pan fo eiddo deallusol newydd yn deillio o brosiect ymchwil ar y cyd, byddai gan BEACON gyfran gyfartal yn yr hawl eiddo deallusol newydd. Byddai hyn yn adlewyrchu’r gwaith y mae BEACON wedi’i wneud ar y prosiect. Byddem yn trafod hawliau eiddo deallusol gyda chi cyn dechrau unrhyw brosiect cydweithio i sicrhau bod pawb yn cytuno.

Mae angen llofnodi Cytundeb Cydweithio ar gyfer pob prosiect ymchwil a datblygu.

A fyddai BEACON yn cyhoeddi canlyniadau’r ymchwil?

Pan gaiff gwybodaeth wyddonol nad yw’n fasnachol sensitif ei chasglu yn ystod y prosiect, byddem yn ymgynghori â chi ac yn gofyn i’w chyhoeddi pe bai hynny’n briodol.

Byddai hyn fel arfer yn ddisgwyliedig er budd amcanion masnachol y prosiect a chodi proffil eich busnes.

Gyda phwy fyddaf i’n gweithio?

Yn BEACON, cewch weithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, Bangor neu Abertawe neu gyfuniad o bob un o’r tri sefydliad. Cysylltwch ag un o Reolwyr Datblygu Busnes BEACON a fydd yn gallu deall pa sgiliau a chyfleusterau sydd eu hangen a ble mae’r rhain wedi’u lleoli yn BEACON.